Sử dụng thông tin "ảo, không đúng" sẽ bị xử phạt như thế nào?